کناف : نام یک شرکت آلمانی تولید کننده پنل های گچی و سیستم درای وال می باشد که به اشتباه به کلیه سیستم درای وال در ایران کناف گفته می شود .

کی پلاس : پس از خروج شرکت کناف از ایران این شرکت واگذار شده و با نام جدید کی پلاس مشغول به فعالیت شده است .

سیستم درای وال

سیستم ساخت و ساز خشک می باشد که در این سیستم کلیه مصالح خشک هستند و توسط پیچ به همدیگر متصل می شوند , به طور کلی اجزای تشکیل دهنده سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از : صفحات روکشدار گچی یا مسلح سیمانی ، پروقیل های گالوانیزه سرد نورد شده یا چوب ، ادوات اتصال و مصالح درز گیری .با استفاده از اجزای یاد شده می توان ساختار هایی نظیر دیوار جدا کننده ، دیوار های پوششی ، سقف کاذب و ….. را اجرا نمود .

سقف کاذب یکپارچه

سقف هاي کاذب یکپارچه کناف ساختارهاي سبکي هستند که به واسطه توليد صنعتي، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسيار مناسبي براي سقف هاي کاذب غير استاندارد ساخته شده با رابيتس و گچ م يباشند. اين ساختار شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده با مقاطع L ،U و C بوده که صفحات روک شدار گچي در يک يا دو لايه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آن ها نصب مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شده و بدين ترتيب سطحي يکپارچه و بدون درز حاصل م يشود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضاي خالي پشت سقف کاذب، امکان استفاده از انواع عايق حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسيسات الکتريکي و مکانيکي را ميسر مي سازد.

کناف ایران ، کی پلاس

از مزایای سیستم درای وال می توان به موارد زیر اشاره کرد :

سرعت اجرايي بالا: اجراي سريع و آسان زيرسازي و صفحات، عوامل مهم در سرعت بالاي اجراي اين ساختار بوده، به طوري که با حداقل نيروي انساني مي توان در کمترين زمان ممکن سطوح وسيعي را پوشش داد. همچنين، سقف هاي کاذب یکپارچه کناف داراي قابليت رنگ آميزي، بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و یا لایه پوششی بوده که سرعت اجرای بالا و در نتیجه کاهش مدت زمان اجرای پروژه در بازگشت سریع سرمایه بسیار موثر خواهد بود.

اجرای آسان: اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسياری از کشورهای دنيا، افراد معمولی، اجزای ساختار را از فروشگاه های تجهیزات ساختمانی خريداری نموده و با مطالعه دستورالعمل های مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می نمایند.

دقت بالا در اجرا: به طور کلي، ساختارهاي خشک از مصاديق ساخت و ساز صنعتي بناها به شمار م يروند. به دليل روش اجرايي آسان و استاندارد، خطاهاي اجرايي و هزينه هاي ناشي از آن کاهش يافته و عمليات اجرايي با دور ريز بسيار کم مصالح و صرفه جويي در مصالح، نيروي انساني و زمان همراه است.

انعطاف معماري بالا: اين ساختار از نظر معماري بسيار منعطف بوده و در ساخت سقف هاي معلق تزييني )دکوراتيو( کاربرد ويژه دارد. بدون شک، خصوصيت اخير مهمترين مزيت سقف کاذب یکپارچه کناف، به ويژه در کشوري با معماري غني همچون ايران به شمار م يرود. اين ساختار داراي قابليت پذيرش انواع اشکال، شکست ها و طر حهاي تزئيني بوده که حتي در مرحله بهره برداري از بنا نيز قابل اجرا مي باشند.

عدم نياز به پيش بيني آويز: در سقف هاي کاذب معمولی، قبل از اجراي سقف نياز به پيش بيني آويز وجود دارد، ولي در سقف های کاذب کناف آويز گيري جزء خود ساختار بوده و پس از اتمام کارهاي سازه اي و تاسيساتي، به راحتي قابل اجرا است.

ایمن در برابر زلزله*: محاسبات نشان می دهد که سقف هاي کاذب یکپارچه کناف به خوبي در برابر شتاب هايي به بزرگي بيش از 0/5 g از خود مقاومت و پايداري نشان مي دهند )اين در حالي است که شتاب مبناي طرح در زلزله خيزترين مناطق ايران حداکثر 0/35 g مي باشد(. مهمترين عوامل در مقاومت اين ساختار در برابر زلزله، سبکي وزن آن و بهره گيري از اتصالات و مهارهاي استاندارد و مستحکم مي باشد. وزن اين نوع سقفها بسيار کم بوده به طوری که اين مقدار براي ساختار تک لايه با پنل 5/ 12 ميليمتری کمتر از 15 کيلوگرم بر متر مربع م يباشد )با احتساب وزن زير سازي(.

دستيابي به مشخصات فني مورد نياز طراح: با توجه به بهره گيري از اجزاي استاندارد و انجام آزمايشات در اين نوع ساختارها، کميت هاي مرتبط با فيزيک ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد حرارتي و مقاومت در برابر آتش( از طريق مدارک فني شرکت کناف در دسترس مي باشد. به ع الوه، براي دستيابي به کمي تهاي خاص، ساختارهاي ويژه قابل طراحي م يباشند. اين ويژگي اجازه م يدهد که طراحان و سازندگان، معيارهاي فني مورد نظر خود را در طراحي و اجراي بنا پياده سازي نموده و با انتخاب ساختار مورد نظر، کمي تهايي نظير عبور حرارت و صوت و مقاومت در برابر حريق را تحت کنترل در آورند )امکاني که غالبا براي ساختارهاي بنايي وجود ندارد(.

و در نهایت سوال تکراری آیا درای وال بهتر است یا گچ و رابیتس : با توجه به موارد بالا در صورت اجرای صحیح و اصولی سیستم درای وال سیستمی به مراتب بهتر از سیستم قدیمی گچ و رابیتس است مگر در شرایط خاص .

اجرای زیر سازی سقف D112a

اجرای سازه تراز: به وسيله ريسمان رنگ پاش یا تراز لیزری ، خط تراز سقف کاذب بر روي ديوار پيراموني مشخص می شود. سازه تراز در محل خود به وسيله عامل اتصال مناسب و در فواصل معين )مطابق جدول زیر( به ديوار زمينه متصل می گردد. توجه شود که در کليه ساختارهای سقف کاذب يکپارچه کناف، سازه تراز به دو صورت قابل اجرا است؛ باربر و غير باربر.

نکات فني:

ƒ فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه تراز نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد.

ƒ برای اتصال سازه تراز به ديوار خشک می توان از پيچ TN یا FN استفاده نمود )پیچ ها به استادها متصل م یگردند(. در صورتی که زيرسازی در محل اتصال وجود نداشته باشد، م یتوان قبل از پنل گذاری، یک نوار تسمه فولادی گالوانیزه به عرض 100 و ضخامت 6/ 0 میلیمتر را به صورت سراسری در تراز مورد نظر به وسیله پانچ یا پرچ بر روی استادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.

ƒ درصورت بنايي بودن ديوار پيراموني، سازه تراز پس از نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا م يشود. همچنين، بايد نوار چسب جداکننده درحد فاصل سازه تراز و ديوار قرار گيرد. درصورت نياز به ايجاد خط سايه در فصل مشترک ديوار و سقف )به ويژه در ديوار هاي با پوشش کاشي يا سنگ( می توان پنل را با فاصله از دیوار اجرا نمود و لبه آن را به وسیله جی بید پوشش داد. در اين صورت استفاده از نوار چسب جداکننده لازم نخواهد بود. برای اتصال نبشی به دیوار بنایی استفاده از پیچ درای وال مجاز نمی باشد.

ƒ در لبه هاي باربر، نشيمن گاه سازه های پنل خور يا باربر بر روی بال سازه تراز بايد حداقل 20 ميليمتر باشد.

ƒ در لب ههاي غير باربر، حداکثر کنسول در سازه 15 CD60 سانتيمتر، در سازه 10 F47 سانتيمتر و در پنل گچی 10 سانتيمتر است.

ƒ در لبه هاي غير باربر، بکارگيری سازه تراز اختياري است؛ ليکن نصب آن اجراي سقف را آسان تر می نمايد. در صورت وجود سازه تراز، توصيه می شود صفحات در حاشيه کار به آن پيچ شوند.

ƒ برای باربر نمودن سازه تراز در محل اتصال به دیوار خشک یا حاشیه های باکس در سقف کاذب، استفاده از سازه UD28 با اتصال به سازه های عمودی در فواصل حداکثر ۶٠ سانتیمتر پیشنهاد م یگردد.

ƒ نصب سازه تراز در سقف هاي کاذبي که داراي عملکرد صوتي و يا کد حريق هستند الزامي است )چه در لبه های باربر و چه در لبه های غير باربر(.

ƒ در صورت نياز به عايق بندی صوتی سقف، قبل از نصب سازه تراز، دو رديف خمير درزبند کناف بر جان آن اجرا مي شود. عدم رعايت جزئيات اخير، سهم زيادي در نقصان عملکرد صوتي ساختار خواهد  داشت.

اجرای آویزها: به وسيله ريسمان رنگ پاش، محل اجراي آويزها بر روي سقف اصلي مشخص مي شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز به سقف اصلي متصل م يشود. براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي، مي توان از مهار چکشي )برای سقف های بتنی( و يا مهارهاي ويژه اعضاي توخالي )برای بلوک هاي سقفي سفالي يا سيماني در سقف هاي تيرچه بلوک( استفاده نمود. فواصل آويزها بر اساس رده وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حريق و از طريق جداول مندرج در اين دفترچه استخراج مي شود. در صورت نياز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانيوس استفاده مي شود.

به منظور اجرای پیچ اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتیمتری از دیوار، زمینه در سقف های کاذب یکپارچه که معمولا جای دست مناسبی نداشته یا پیچ کردن بصورت مستقیم توسط دستگاه پیچ زن به راحتی امکان پذیر نمی باشد، موارد زیر پیشنهاد م یگردد:

۱- استفاده از کوپلینگ سرکج. ۲- باربر کردن نبشی تراز و حذف اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتیمتری. ۳- استفاده از رکاب نانیوس. ۴- استفاده از آویز

ترکیبی به همراه بست اتصال کامل تا شده )دوبل( و براکت و پیچ زنی از یک سمت.

اجرای ساز ههای باربر: سازه هاي باربر توسط رکاب به آويز متصل مي شوند. با توجه به تراز مورد نظر، رکاب توسط سوزن تنظيم ارتفاع به آويز متصل مي شود. سازه باربر توسط دو عدد پيچ LN به رکاب متصل می شود.

اجرای سازه های پنل خور: سازه هاي پنل خور توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نيمه، به ساز ههاي باربر متصل مي شوند.

معرفی انواع ساختار های سیستم درای وال :

سقف یکپارچه

سقف مشبک ( کلیک )

باکس های نور مخفی

دیوار های جدا کننده

دیوار های پوششی

دیوار های خارجی ضد آب

سقف های ضد آب برای فضاهایی مانند استخر

آیا روی پنهای گچی امکان بکار گیری ابزار گچی وجود دارد ؟

بله هم می توان از ابزارآلات پلی یورتان استفاده نمود و در صورت علاقه به گچ کاری می توان از ابزار گچی استفاده نمود .

در سیستم درای وال ترک همیشه وجود دارد ؟

خیر در صورت اجرای صحیح ترکی در کار نیست همان طور که در اجرای گچ و رابیتس هم اگر درست اجرا نشود شاهد ترک های عمیق و زنده خواهیم بود .

همین حالا جهت مشاوره اجرای سیستم درای وال در پروژه خود تماس حاصل فرمایید

09195344223     –      44141707