نام پروژه : مجتمع تجاری اداری موج
کارفرما : جناب آقای مهندس حاتم
تاریخ پروژه : 1398
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه