نام پروژه : بازرگانی هاردایر
کارفرما : جناب آقای کیومرث قراچرلو
تاریخ پروژه : 1395
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه