نام پروژه : ساختمان تجاری اداری روح نواز
کارفرما : جناب آقای روح نواز
تاریخ پروژه : 1397
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه