نام پروژه : مجتمع مسکونی پاتریس

کارفرما : جناب آقای مهندس پور بساط

تاریخ : 1399- 1400

گروه معماری خانه نو طرح نو

طراحی و اجرا