نام پروژه : دفتر مرکزی شرکت پپسی ایران
کارفرما : شرکت ساتراپ دینا
تاریخ پروژه : 1400-1401
گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه