نام پروژه : مجتمع مسکونی فرمانیه
کارفرما : جناب آقای مهندس میرسجادی
تاریخ پروژه : 1398
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه