نام پروژه : مجتمع تجاری اداری کاج
کارفرما : جناب آقای باقری
تاریخ پروژه : 1398-1397
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه