نام پروژه : مجتمع مسکونی کارمانیا

کارفرما : جناب آقای مهندس کرمانی

تاریخ : 1399- 1400

گروه معماری خانه نو طرح نو

در حال اجرا