آکادمی گروه معماری خانه نو طرح نو

مقررات ملی ساختمان – الزامات جانمایی آسانسور

حداکثر مسافت از در ورودی تا آسانسور در هر طبقه 40 متر می باشد

محل جانمایی آسانسور باید به نحوی باشد که مسافر کمترین مسیر را طی کند

در صورتی که تعداد آسانسور سه دستگاه یا کمتر باشد می توان آنها را در یک چاه قرارداد اگر تعداد آسانسور چهار دستگاه باشد باید حداقل در دو چاه مجزا قرار گیرند و در صورتی که بیش از چهار دستگاه باشند حداکثر چهار دستگاه در یک چاه مشترک

ورود و خروج افراد از آسانسور به طبقات و بالعکس باید به راحتی و بدون تداخل حرکتی صورت گیرد و فضای کافی جهت انتظار ، در ورودی ها و خروجی ها در نظر گرفته شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *