آکادمی گروه معماری خانه نو طرح نو

مقررات ملی ساختمان – الزامات موتورخانه آسانسور

حداقل فضای باز جلوی تابلو های کنترل آسانسور 700 میلی متر باشد

حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات ثابت 400 میلی متر باشد

حداقل معبر برای عبور از کنار تجهیزات در حال چرخش 500 میلی متر باشد حداقل ارتفاع موتورخانه در نواحی تردد و دسترسی 2000 میلی متر باشد

حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف 300 میلی متر باشد

در صورتی که اختلاف ارتفاع بین سطوح داخل موتورخانه بیش از 500 میلی متر باشد سطح بالاتر باید با نرده محصور شود و نردبانی تعبیه گردد .

سطح کاری معادل 500*600 میلی متر اطراف تجهیزات چرخنده تعبیه شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *