آکادمی گروه معماری خانه نو طرح نو

مقررات ملی ساختمان – سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار (ICF)

به عنوان یک سیستم دیوار باربر بوده که دیوار های بتنی آن شامل قالب بتنی دایمی می باشد و این قالب ها بعد از بتن ریزی جزیی از دیوار محسوب می شوند به عنوان سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوار های برشی بتنی محسوب می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *